Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zásady ochrany osobních údajů

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov,  150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „Správce“ nebo „My“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje v souvislosti s projektem Giving Tuesday všechny zájemce, účastníky, další osoby předávající nám osobní údaje v souvislosti s projektem a návštěvníky internetových stránek www.givingtuesday.cz (dále jen „Internetové stránky“ a „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika.

Správcem osobních údajů je společnost Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 • poštou na adrese Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika;
 • e-mailem na adrese tesarek@a-csr.cz;
 • telefonicky na čísle +420 723 771 507; nebo 
 • jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. 

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se Vám snažíme poskytnout pouze relevantní informace o ochraně soukromí v souvislosti s projektem Giving Tuesday, a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro Vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Údaje, které o Vás zpracováváme v souvislosti s Giving Tuesday

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat podstatné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s projektem Giving Tuesday.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v případě, kdy se chystáte zapojit do Giving Tuesday, ať již jako registrovaný účastník nebo podporovatel, dále když s námi uzavíráte smlouvu,  když s námi jinak komunikujete nebo navštívíte naše Internetové stránky a/nebo v souvislosti s další propagací přihlašovaného projektu v rámci registrace výzvy.

Jedná se především o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • informace k přihlašovanému projektu v rámci registrace výzvy;
 • fotografie, vizuály, či obrázky, které doplňují informace k registrované výzvě;
 • údaje získávané prostřednictvím souborů cookies (více v naší cookie policy);
 • jiné údaje související s projektem Giving Tuesday.

Zejména je to v případech, kdy:

 1. jste nám udělil/a Váš souhlas při registraci Giving Tuesday výzvy prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Internetových stránkách; nebo
 2. je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. daňovými předpisy) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); nebo
 3. jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa pro zasílání newsletteru), kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR); nebo
 4. je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR) nebo je zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR); nebo
 5. je to naším oprávněným zájmem v souvislosti s informováním o novinkách týkajících se Giving Tueday a/nebo například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. 

Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného (zákonná povinnosti poskytnout údaje) a případů, když je poskytnutí údajů podmínkou pro zapojení do Giving Tuesday (např. poskytnutí osobních údajů v rámci registrace výzvy). 

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti s realizací Giving Tuesday předány a dále zpracovány dalšími osobami, a to zejména: 

 • společnosti SUPERKODERS s.r.o., správci webové stránky;
 • společnosti Digital First Marketing Group, s. r. o., správci marketingových kampaní;
 • ČEPS, a.s., organizátor projektu Štědré dny ČEPS.
 • České republiky, státní zastupitelství, soudy, správci daně) a další subjekty na základě jiných právních předpisů; nebo
 • subjektům, které nám poskytují související služby (zejména advokáti a jiní poradci) a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

V souvislosti s propagací přihlašovaných projektů v rámci registrací výzev mohou být informace o jednotlivých projektech a/nebo fotografie, vizuály, či obrázky, které doplňují informace k registrované výzvě předávány pro účely jejich další medializace vybraným novinovým, televizním a jiným redakcím, jakož  případně i dalším subjektům působících na různých platformách i sociálních sítích, jejichž mediální prostor může přinést přihlašovanému projektu pozitivní společenskou pozornost.

Štědré dny ČEPS

Společnost ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 5597 (dále jen „ČEPS“), se jako partner připojila k iniciativě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS. V rámci tohoto projektu zaměstnanci ČEPS vybírají z registrovaných projektů v rámci Giving Tuesday ty dobročinné projekty, které získají z programu na podporu předem určené finanční prostředky. Společnost ČEPS takto podporuje zejména projekty nebo činnosti zaměřené na charitativní a sociální pomoc, podporu zdravotně handicapovaných a lidí v tíživé životní situaci. 

S ohledem na tuto skutečnost můžeme předávat společnosti ČEPS informace k přihlašovanému projektu v rámci registrace výzvy, jakož i případně Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s registrací přihlašovaného projektu sdělíte. Více informací o zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti ČEPS jsou k dispozici v Informaci o zpracování a ochraně osobních údajů.

Zabezpečení dat

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procedury

Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání projektu Giving Tuesday a po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od skončení projektu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“), (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku.

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:
 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 5. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
 1. popíráte přesnost osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Na základě Vaší žádosti Vám či jinému správci předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které zpracujeme na základě smlouvy nebo souhlasu, které jste nám poskytl(a). V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na tesarek@a-csr.cz.

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva. 

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: tesarek@a-csr.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů 

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte tedy, prosím, tyto Internetové stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad.

Kontaktujte nás

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na tesarek@a-csr.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom Vás informovali.

Tyto Zásady jsou účinné od 16. srpna 2022 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy zde: [www.givingtuesday.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju].

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.